Thực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57595

Nhận xét