Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 08

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 623801

Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế: Luận án TS. Luật: 623801

Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Mapping WGMs of erbium doped glass microsphere using near-field optical probe: Luận văn ThS. Khoa học vật liệu

Ứng dụng cơ sở dữ liệu song song trong xử lý dữ liệu cuộc gọi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Phương pháp học máy đa nhãn - đa thể hiện và ứng dụng trong gán nhẵn vùng ảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Một giải thuật Tri-train chỉnh sửa và ứng dụng vào bài toán phân lớp câu hỏi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Nghiên cứu thuật Toán học máy áp dụng cho hệ thống giám sát và nhận dạng hành vi trên bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa tri thức cho hệ thống văn bản luật

Giảm thiểu tối dda thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến

Nghiên cứu các phương pháp mập mã đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong trường học thông minh

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card

Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Mạng máy tính