Bài đăng

Câu nguyên nhân trong tiếng Đức và tiếng Việt

Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính độ tương tự câu truy vấn trong hệ tìm kiếm và ứng dụng thử nghiệm vào một hệ tìm kiếm thực thể tiếng Việt: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Phát triển dịch vụ quản lý và phân phối tài nguyên trong điện toán đám mây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 06 02 25 96

The relationship between students’ motivation and their out-of-class learning strategies: A survey at a high school in Vietnam = Quan hệ giữa động lực và các chiến lược học tập ngoài giờ học của học sinh: Nghiên cứu khảo sát tại một trường trung học phổ thông ở Việt Nam. M.A Thesis Linquistics: 60 14 01 11