Bài đăng

Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Giáo trình kiến trúc hướng dịch vụ

Tìm kiếm thông tin

Các hệ cơ sở dữ liệu : lí thuyết và thực hành. Tập 1

Công trình học phần mềm = software engineering

Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 01 08