Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo

Phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng nhiệt đới

Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin khoa học - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Giáo trình kiến trúc hướng dịch vụ

Tìm kiếm thông tin

Các hệ cơ sở dữ liệu : lí thuyết và thực hành. Tập 1

Công trình học phần mềm = software engineering