Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Quản lý đào tạo giảng viên Lý luận Chính trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

Giới thiệu về tác phẩm Triết học - Văn học Phật giáo của Hải lương Thiền sư Ngô Thì Nhậm

Đối diện cái chết (tiếp theo kỳ trước - Phần III)

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu điển hình tại huyện Từ Liêm : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01

Micro-Finance service quality: the Hoi An city, Vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô : kinh nghiệm tại thành phố Hội An, Việt Nam. Luận án TS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02

The Effects of ASE Noise and the Position of EDFA Amplifier on Multi-Wavelength OCDM-Based Long-Reach Passive Optical Networks

Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)

Existence Results for the Einstein-Scalar Field Lichnerowicz Equations on Compact Riemannian Manifolds in the Null Case

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Đạo Phật từ góc nhìn khoa học

Phát huy vai trò của Ni giới trong xã hội

Địa ngục đâu chỉ là ẩn dụ

Tác động của chính sách đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

Nét đẹp riêng của chùa Sen Nia

Phân tích sắc thái nghĩa cầu khiến của các động từ: Ra lệnh, cấm, cho phép, yêu cầu, đê nghị, khuyên, mời, chúc, xin trong câu tiếng Việt

Phát triển ngành kinh tế dịch vụ với việc sử dụng nguồn lao động nữ ở nước ta

Nghiên cứu tách loại Ni2+ trong nước bằng than bùn

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - kinh nghiệm của một số nền kinh tế đang phát triển khu vực châu Á

Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS quy hoạch sinh thái học huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Thơ Nôm Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương và cái hài trong văn học nhà nho hậu kì trung đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Hôn nhân trong sử thi Tây Nguyên (qua khảo sát một số tác phẩm sử thi Ê Đê, Ba Na, Mơ Nông) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Nhân vật ả đào từ cuộc sống đến thơ văn : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Tiếp cận sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thúy từ phương diện giá trị văn học - văn hóa : Luận văn ThS. Văn học : 60 22 34

Sự vận động của truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Giáo sư Đinh Gia Khánh và văn học cổ dân tộc

Giáo sư Đinh Gia Khánh - nhà văn hóa có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn hóa dân tộc

Đặc trưng dụng học của câu trần thuật có vị ngữ là động từ cầu khiến

Thông tin hoạt động khoa học: Hội thảo khoa học về Việt Nam và Nhật Bản. Vài nét về trung tâm nghiên cứu Trung Quốc

Động từ phức - một phương thức cấu tạo từ độc đáo trong tiếng Nhật

A study on idiomatic expressions containing words denoting food and drink in English and their Vietnamese equivalents from Cultural Perspective = Nghiên cứu về những thành ngữ có chứa các từ chỉ thức ăn và đồ uống trong tiếng Anh

Teachers’ perceptions and practices regarding to teaching the inductive approach to teaching grammar – A case study at a Hanoi-based university = Điển cứu về nhận thức và thực tế giảng dạy của giáo viên đối với đường hướng dạy ngữ pháp quy nạp tại một trường

An investigation into the relation between learners’ attitudes towards learning listening and their listening performance at Hanoi University of Business and Technology = Điều tra về mối tương quan giữa thái độ học tập và khả năng nghe hiểu của sinh viên

An investigation into non-English major students’ motivation in English language learning at Phuong Dong University, Hanoi = Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của các sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông, Hà Nội. M.A T

Using Role-Play Activities to improve speaking skills in ESP for post clerk at PT&IT Highland Secondary school, Thai Nguyen = Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viên bưu điện

Surgical Technique of the Abdominal Organ Procurement

Surgical Treatment of Hemorrhoids

Telepathology

The Politics and History of AIDS Treatment in Brazil

Therapeutic Resistance to Anti-Hormonal Drugs in Breast Cancer

Tây Bắc mới lạ và đặc sắc

9 bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại

Người đi tìm bí ẩn của lòng đất

Tiếp nối thành công

Cơn ác mộng với loài người

Bằng phương pháp ngôn ngữ học tiếp tục giám định một số bài thơ chưa rõ là của Nguyễn Trãi hay Nguyễn Bỉnh Khiêm

The meaning structure of a science fiction story: a sysyemic functional analysis

Để hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng học

“Cận kề học” trong giao tiếp phi ngôn từ

Xây dựng quy trình giảng dạy phần phương trình mũ và logarít lớp 12 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập phần nhiệt học Vật lí 10 nhằm giáo dục học sinh sử dụng nặng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên hệ sư phạm năm thứ hai khoa NN- VH Anh Mỹ : Đề tài NCKH. QN.01.02

Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý - điều hành - giảng dạy theo tín chỉ của bộ môn giáo dục thể chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.08.64

Dạy học đoạn trích “Ông già và biển cả” (E. Hemingway) theo hướng tiếp cận cổ mẫu

Biochemical studies on the immobilized lactase in the combined alginate-carboxymethyl cellulose gel

Direct multiple shooting method for solving approximate shortest path problems

Measurement of the Lambda(0)(b), Xi(-)(b), and Omega(-)(b) Baryon Masses

A Global Optimization Algorithm for Electromagnetic Devices by Combining Adaptive Taylor Kriging and Particle Swarm Optimization

Ubiquitous occurrence of sulfonamides in tropical Asian waters

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 3D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU)

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập dữ liệu số 3D diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa 3D. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu số 3D cho tổ chức, doanh nghiệp, viện bảo tàng,… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11762

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUI TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 2D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU) - QUI TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU ĐẶC TẢ

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho qui trình số hóa dữ liệu 2D diễn ra đúng và hiệu quả nhất nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa dữ liệu 2D. Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng qui trình số hóa dữ liệu 2D cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện…để đạt được hiệu quả và sự chuẩn xác. Từ các tổ chức lớn đến các cơ quan, doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện qui trình số hóa cho riêng mình.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11763

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP SIÊU DỮ LIỆU

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập siêu dữ liệu diễn ra theo đúng tiêu chuẩn trong quy trình số hóa văn bản. Tiêu chuẩn này như một bộ khung cơ bản cho việc tạo lập các bước và các tiêu chuẩn cần thiết trong quá trình tạo lập siêu dữ liệu. Từ các tổ chức lớn tới các cơ quan doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để áp dụng vào quy trình tạo lập và quản lý siêu dữ liệu cho riêng mình.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11764

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢN

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình số hóa văn bản diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa văn bản. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình số hóa văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác. Từ các tổ chức lớn tới các cơ quan doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện quy trình số hóa cho riêng mình. Tiêu chuẩn này: Hướng dẫn để tạo ra và quản lý các bản ghi kỹ thuật số, các tài liệu gốc, hoặc hồ sơ chưa được số hóa khác, đã được sao chép bằng cách số hóa; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc số hóa để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của hồ sơ và cho phép xem xét xử lý các hồ sơ gốc; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc tiếp cận các hồ sơ số hoá khi được yêu cầu; Xác định chiến lược để hỗ trợ cho việc tạo ra các hồ sơ phù hợp với mục đích số hóa để duy trì lâu dài; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho …

Offline handwritten signature verification using local and global features

This paper presents a new approach to address the problem of offline handwritten signature verification. In contrast to many existing systems, we are interested in making soft decision rather than a purely binary classification for the signatures under verification. To accomplish this goal, we incorporate both types of features: finer intensity-based features and global geometry-based features. Particularly, the finer features are computed for every sample point of a signature using histogram of intensities, and the geometry-based features are extracted using an adaptation of the shape context descriptor. One of the advantages of our approach is that the extracted features are very robust to noise, rotation and scaling change without heavily relying on any complicated pre-processing steps. The extracted features are used to compute the similarity score, followed by a score calibration process to estimate the corresponding confidence score (i.e., using log-likelihood-ratio). To validat…

Principles and Practice of Constraint Programming

Affect and Emotion in Human-Computer Interaction

ECOOP 2008 - Object-Oriented Programming

Arithmetic of Finite Fields

Approximation, Randomization and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques