Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học tập của sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60.14.01.20

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường CĐSP Hà Tây) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60.14.01.20

Holy creation

Một chốn an lành giữa nhịp sống tất bật

Chùa Hưng Ký - Bông hoa kiến trúc nghệ thuật giữa thành phố

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học nội dung Phương trình lượng giác : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chuyên đề Phương trình, Hệ phương trình chứa căn thức : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Locahzation of Internet-based Mobile Robot

Accumulation and transpotation of selected heavy metals in thermophilic anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and organic waste

Lá thư sám hối

Phật giáo và tín ngưỡng ở Lào

Nghiên cứu công nghệ số hóa và tạo lập chỉ số trong hệ quản trị nội dung : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 10

Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Prediction of caco-2 cell permeability using bilinear indices and multiple linear regression

On a Neumann problem at resonance for nonuniformly semilinear elliptic systems in an unbounded domain with nonlinear boundary condition

Preference and willingness to pay for traditional medicine services in rural ethnic minority community in Vietnam

NHỮNG NGÀY BÁC HỒ Ở CHIÊM HOÁ

LÃNH BINH LƯƠNG TUẤN TÚ VỚI HỊCH CẦN VƯƠNG NĂM 1885

Differential branching fraction and angular analysis of the B+ -> K+mu(+)mu(-) decay

On a backward heat problem with time-dependent coefficient: Regularization and error estimates

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở Miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp

Organ and tissue-dependent effect of resveratrol and exercise on antioxidant defenses of old mice

Đối diện cái chết (phần tiếp theo)

Ký sự ảnh: đường về đất Phật

Sự vĩ đại của Đức Phật

Về xử lí dữ liệu video

Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu sử dụng Caolanh Hữu Khánh (CLHK) để tổng hợp bột màu vô cơ

Phong Tục tập quán, nghĩ lễ và vấn đề phát triển bền vững miền núi Tây Nguyên

Phong Tục tập quán, nghĩ lễ và vấn đề phát triển bền vững miền núi Tây Nguyên

Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Trung Quốc và Việt Nam thời hiện đại : Luận án TS. Dân tộc học: 62 22 70 01

Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có vị ngữ là vị từ mang ý nghĩa trao/tặng : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 10

Mô hình trường chọn không chuyên

Thu hút học giả quốc tế tạo động lực gia tăng giá trị bản sắc

Sản xuất thuốc điều trị ung thư từ cây bông vải

Vì chất lượng sống

Nghiên cứu biến động của lượng mưa mùa mưa khu vực Đông Bắc : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Thử nghiệm dự báo hạn mùa một số yếu tố và hiện tượng cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình clWRF : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân sa mạc hóa và đề xuất một số giải pháp phòng, chống sa mạc hóa tại huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam - Trường hợp tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường